فاطمه جوانمردی در مسابقات نقاشی سازمان جهانی بهداشت 2018  که به میزبانی مصر ویژه دانش آموزان هشت تا هجده ساله برگزار شد، اول شد.

درخشش جهانی نقاشی دانش آموز سما نجف آباد

فاطمه جوانمردی در مسابقات نقاشی سازمان جهانی بهداشت ۲۰۱۸  که به میزبانی مصر ویژه دانش آموزان هشت تا هجده ساله برگزار شد، اول شد.

آنا: در این دوره شرکت کنندگان از ۲۲ کشور منطقه مدیترانه شرقی نقاشی های خود را با شعار «پوشش همگانی سلامت برای همه در همه جا» در رده های سنی مختلف ارائه کردند که که جوانمردی در رده دوازده تا سیزده سال، عنوان اول را به دست آورد.

فاطمه جوانمردی درخشش جهانی نقاشی دانش آموز سما نجف آباد درخشش جهانی نقاشی دانش آموز سما نجف آباد               300x200

فاطمه جوانمردی

درخشش جهانی نقاشی دانش آموز سما نجف آباد

نقاشی فاطمه جوانمردی درخشش جهانی نقاشی دانش آموز سما نجف آباد درخشش جهانی نقاشی دانش آموز سما نجف آباد
نقاشی فاطمه جوانمردی
نقاشی فاطمه جوانمردی درخشش جهانی نقاشی دانش آموز سما نجف آباد درخشش جهانی نقاشی دانش آموز سما نجف آباد
نقاشی فاطمه جوانمردی
فاطمه جوانمردی درخشش جهانی نقاشی دانش آموز سما نجف آباد درخشش جهانی نقاشی دانش آموز سما نجف آباد
فاطمه جوانمردی