فروشگاه های بزرگ نجف آباد را باز کردند تا از همه جا برای خرید به این شهر سرازیر شوند. گویا مردم نجف آباد، واکسن کرونا را کشف کرده اند یا فروشگاه های ثروتمند این شهر، بیشتر از حرم امام رضا، توانایی رعایت نکات بهداشتی را دارند.

درک معنی واقعی فشار در نجف آباد

حرم امام رضا و خیلی از اماکن مذهبی تعطیل شده اند. اصناف اصفهان و برخی شهرهای دیگر اعلام کرده اند که تعطیل خواهند کرد؛ البته اگر زورشان به مراکز قدرت و ثروت برسد. خیلی از نقاط دنیا مراکز شلوغ شان را تعطیل کرده اند.

ولی فروشگاه های بزرگ نجف آباد را باز کردند تا از همه جا برای خرید به این شهر سرازیر شوند. گویا مردم نجف آباد، واکسن کرونا را کشف کرده اند یا فروشگاه های ثروتمند این شهر، بیشتر از حرم امام رضا، توانایی رعایت نکات بهداشتی را دارند.

فشار برای خاموشی رسانه های مردمی نیز به شکل بی سابقه ای افزایش یافته ولی باید بدانند که رسانه، زبان مردم است و خاموش شدنی نیست.

به جای فرافکنی، پاسخگوی عملکردمان باشیم و طوری عمل نکنیم که شرایط از کنترل خارج شود و در پیشگاه ملت و خداوند شرمنده شویم. معنی واقعی فشار را این روزها، بهتر از هر زمانی حس می کنیم.

حرم امام رضا درک معنی واقعی فشار در نجف آباد درک معنی واقعی فشار در نجف آباد            300x225

حرم امام رضا

درک معنی واقعی فشار در نجف آباد