مرحوم محمد مهدی حکیمی، عضو انجمن ادبی مولوی و از چهره های شناخته شده شهرستان در عرصه ادب و هنر بود که طی روزهای اخیر فوت کرده اند.

درگذشت یکی از شعرای نجف آباد+تصویر

 مرحوم محمد مهدی حکیمی، عضو انجمن ادبی مولوی و از چهره های شناخته شده شهرستان در عرصه ادب و هنر بود که طی روزهای اخیر فوت کرده اند.

برای آن مرحوم، روز پنج شنبه ۲۷شهریور۹۹ مراسمی در قطعه هنرمندان و فرهیختگان گلزار شهدای نجف آباد برگزار خواهد شد.

مرحوم محمد مهدی حکیمی از شعرای نجف آباد درگذشت یکی از شعرای نجف آباد+تصویر درگذشت یکی از شعرای نجف آباد+تصویر            207x300

مرحوم محمد مهدی حکیمی از شعرای نجف آباد

درگذشت یکی از شعرای نجف آباد+تصویر