حاج محمد اسماعیل حاج اسماعیلی یکی از احیا گران سبد بافی و لوده بافی از هنرهای و صنایع دستی اصیل شهرستان نجف‌آباد، در هجدهم آبان ماه ۱۳۹۹ دار فانی را وداع گفت.

درگذشت یکی از پیش کسوتان سبدبافی نجف آباد+تصاویر

«یکی از وابستگان مرحوم»: حاج محمد اسماعیل حاج اسماعیلی یکی از احیا گران سبد بافی و لوده بافی از هنرهای و صنایع دستی اصیل شهرستان نجف‌آباد، در هجدهم آبان ماه ۱۳۹۹ دار فانی را وداع گفت.

حاج اسماعیلی که عمری را در راه خدمت به خلق در عرصه‌های مختلف به فعالیت پرداخته بود، سال ها در به کار نانوایی مشغول بود در دوران دفاع مقدس نیز حضور قابل توجهی داشت.

او که به عنوان معتمدی محلی و مشاوری امین و خیرخواه و سنگ صبوری برای اهل محل و فامیل محسوب می شد، به عنوان استادی صادق و مهربان شاگردان مختلفی را در شغل نانوایی و هنر سبدبافی تربیت کرد.

حاج محمد اسماعیل حاج اسماعیلی درگذشت یکی از پیش کسوتان سبدبافی نجف آباد+تصاویر درگذشت یکی از پیش کسوتان سبدبافی نجف آباد+تصاویر             200x300

حاج محمد اسماعیل حاج اسماعیلی

درگذشت یکی از پیش کسوتان سبدبافی نجف آباد+تصاویر

 

حاج محمد اسماعیل حاج اسماعیلی درگذشت یکی از پیش کسوتان سبدبافی نجف آباد+تصاویر درگذشت یکی از پیش کسوتان سبدبافی نجف آباد+تصاویر            3
حاج محمد اسماعیل حاج اسماعیلی
حاج محمد اسماعیل حاج اسماعیلی درگذشت یکی از پیش کسوتان سبدبافی نجف آباد+تصاویر درگذشت یکی از پیش کسوتان سبدبافی نجف آباد+تصاویر            2 1024x644
حاج محمد اسماعیل حاج اسماعیلی
حاج محمد اسماعیل حاج اسماعیلی درگذشت یکی از پیش کسوتان سبدبافی نجف آباد+تصاویر درگذشت یکی از پیش کسوتان سبدبافی نجف آباد+تصاویر             682x1024
حاج محمد اسماعیل حاج اسماعیلی