به دنبال درج خبری در خصوص ارجاع بیماران یکی از پزشکان بیمارستان شهید محمد منتظری به شرکتی در اصفهان جهت تهیه نوعی آتل خاص، رضا کریمی مدیر داخلی بیمارستان با ارسال پیامی توضیحات زیر را ارائه کرده است: در مورد بریس ها و اورتز های تجویز شده جهت بیماران دچار آسیب ستون فقرات توسط متخصصین […]

به دنبال درج خبری در خصوص ارجاع بیماران یکی از پزشکان بیمارستان شهید محمد منتظری به شرکتی در اصفهان جهت تهیه نوعی آتل خاص، رضا کریمی مدیر داخلی بیمارستان با ارسال پیامی توضیحات زیر را ارائه کرده است:

در مورد بریس ها و اورتز های تجویز شده جهت بیماران دچار آسیب ستون فقرات توسط متخصصین جراح اعصاب در بیمارستان شهید منتظری به استحضار می رساند این مرکز با دو شرکت یکی در نجف آباد ویکی در اصفهان جهت تامین اینگونه وسایل قرارداد دارد و قیمت آن نیز باتوجه به نوع جنس مورد استفاده و تنوع این اقلام طبق تجویز پزشک متغیر است وبراساس تعرفه اورتز،پروتز سال ۱۳۹۶که از طرف انجمن مهندسی توانبخشی ایران تعیین شده است میباشد و بیمار مختار به استفاده از هر شرکت دلخواه میباشد ودر صورت هرگونه انتقاد از قیمت میتوانند هم به دفتر شکایات بیمارستان مراجعه کنند هم سایر مراجع ذی صلاح،ضمنا اخذ زیر میزی در این مرکز ممنوع میباشد و ازتمام بیماران سوال میشودوفرم خوداظهاری اخذ وبه پرونده بیمار الصاق میگردد ودر صورتی که به بیماری درخواست زیر میزی شود وبه اطلاع بنده یا همکاران برساند مطابق شیوه نامه انظباطی برخورد میشود ،و تا کنون هم در دوسال گذشته موردی مشاهده نشده است.

 

آتل ۴۰۰هزار تومانی