ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد دو سارق اماکن خصوصی را با چندین فقره سرقت به ارزش تقریبی ۳۵ میلیون تومان دستگیر کردند و در بازرسی از انباری بیش از دو تن چوب بلوط قاچاق را به ارزش دوازده میلیون تومان کشف و ضبط کردند.

دستگیری ۲سارق و کشف ۲تن چوب بلوط

ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد دو سارق اماکن خصوصی را با چندین فقره سرقت به ارزش تقریبی ۳۵ میلیون تومان دستگیر کردند و در بازرسی از انباری بیش از دو تن چوب بلوط قاچاق را به ارزش دوازده میلیون تومان کشف و ضبط کردند.

ایمنا و موج: متهمان این دو پرونده پس از تشکیل پرونده اولیه، تحویل مراجع قضایی شده اند.

دستگیری سارق مسلح دستگیری ۲سارق و کشف ۲تن چوب بلوط دستگیری ۲سارق و کشف ۲تن چوب بلوط                 300x237

دستگیری سارق مسلح

دستگیری ۲سارق و کشف ۲تن چوب بلوط