حاج غلامحسین صالحی پدر شهید محمد صالحی، در حال و هوای خودش مشغول خواندن دعا است که فیلم بردار تبلیغات قرارگاه سراغش می رود. این فیلم اوایل سال ۶۳ در جزایر مجنون توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده است.

دعا خواندن پدر یک شهید نجف آبادی در جبهه+فیلم

حاج غلامحسین صالحی پدر شهید محمد صالحی، در حال و هوای خودش مشغول خواندن دعا است که فیلم بردار تبلیغات قرارگاه سراغش می رود. این فیلم اوایل سال ۶۳ در جزایر مجنون توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده است.

فرزند طلبه حاج غلامحسین ۴اسفند۶۲ در سن۱۷ سالگی جایی در همین نزدیکی به شهادت رسیده بود. حاج غلامحسین اوایل انقلاب همراه با شهید محمد منتظری در دوره های آموزشی لبنان شرکت کرده بود.

محلی که مرحوم حاج غلامحسین صالحی مشغول دعا خواندن است، سنگرهای روبازی است که معمولا توسط دستگاه های مهندسی ویژه خودروها احداث می شد تا از ترکش های توپ و خمپاره دشمن تا حدودی در امان باشند.

محسن رضایی نیروی اطلاعات عملیات لشکر۸ نجف اشرف دعا خواندن پدر یک شهید نجف آبادی در جبهه+فیلم دعا خواندن پدر یک شهید نجف آبادی در جبهه+فیلم                    3 300x207

دعا خواندن پدر یک شهید نجف آبادی در جبهه+فیلم