تصاویر مربوط به «دفترچه پایان خدمت» است که در حوالی سال 1327 چاپ می شده است. این دفترچه، متعلق به مرحوم حاج حیدرعلی هادیان پدر شهیدان محمد علی و غلامعلی هادیان است.

دفترچه پایان خدمت در سال۱۳۲۷+تصاویر

تصاویر مربوط به «دفترچه پایان خدمت» است که در حوالی سال ۱۳۲۷ چاپ می شده است. این دفترچه، متعلق به مرحوم حاج حیدرعلی هادیان پدر شهیدان محمد علی و غلامعلی هادیان است.

از نکات جالب این دفترچه، می توان به درج مشخصات دماغ متقاضی، اشاره کرد.

دفترچه پایان خدمت حیدرعلی هادیان دفترچه پایان خدمت در سال۱۳۲۷+تصاویر دفترچه پایان خدمت در سال۱۳۲۷+تصاویر               300x298

دفترچه پایان خدمت حیدرعلی هادیان

در صفحه دیگری از این دفترچه نیز «مراحل مختلفه» سربازی درج شده که طبق آن دو سال به عنوان «زیر پرچم»، چهار سال به عنوان احتیاط مشخص شده و در بخش دیگری نیز یک دوره ۱۴ ساله به عنوان «ذخیره یکم» و یک دوره ۵ ساله با عنوان «ذخیره دوم» تعیین شده است.

در تصویر این دفترچه، مرحوم هادیان مجبور به تراشیدن ریش خود شده. او و چند نجف آبادی دیگر در ابتدای دوره خدمت شان، به دلیل امتناع از تراشیدن ریش، به مناطق سرد شمال غرب کشور اعزام شده و تمام دو سال خدمت را بدون حتی یک روز مرخصی، در مرز گذرانده بودند.

این کشاورز و فعال صنعت قالی، به مافوقش گفته بود: «مرجع تقلیدمان (مرحوم آیت الله منتظری)، اجازه تراشیدن ریش نداده». تقید این پدر شهید به حدی بود که چندین بار خمس برخی وسایل خانه و تجهیزات کشاورزی را می داد؛ در حالی که مرحوم منتظری یک بار دادن خمس این اجناس را کافی می دانستند.

شهیدان محمد علی و غلامعلی هادیان دفترچه پایان خدمت در سال۱۳۲۷+تصاویر دفترچه پایان خدمت در سال۱۳۲۷+تصاویر 1 15 300x207

شهیدان محمد علی و غلامعلی هادیان

پدر شهیدان محمد علی و غلامعلی هادیان دفترچه پایان خدمت در سال۱۳۲۷+تصاویر دفترچه پایان خدمت در سال۱۳۲۷+تصاویر DSCN6119 300x225

پدر شهیدان محمد علی و غلامعلی هادیان

دفترچه پایان خدمت در سال۱۳۲۷+تصاویر