چند روز پیش اتفاقی با خانم جوانی مواجه شدم که برای دفاع از حقوق حیوانات طومار جمع می کرد. به هر حال کار قابل تقدیری است ولی در این میان نکته ای مغفول مانده: سرکار خانم چنان ظاهری برای خود ساخته بود که هر جنبنده ای با دیدن آن، آشفته می شد. وقتی برای شما […]

چند روز پیش اتفاقی با خانم جوانی مواجه شدم که برای دفاع از حقوق حیوانات طومار جمع می کرد. به هر حال کار قابل تقدیری است ولی در این میان نکته ای مغفول مانده:

سرکار خانم چنان ظاهری برای خود ساخته بود که هر جنبنده ای با دیدن آن، آشفته می شد. وقتی برای شما حقوق «سگ و گربه‌های» شهرتان مهم است، گوشۀ چشمی هم به حقوق خانواده ها و اهمیت استحکام  آن داشته باشید.

انصافاً قبول کنید استدلال هایی مانند «بقیه ظرفیت داشته باشند» و «اونا نگاهشون رو حفظ کنند!» چندان منطقی نیست و همه داریم آثار سوء بی عفتی‌های مردانه و زنانه را در تشدید آسیب های اجتماعی می‌بینیم.