یکی از مسئولان می گفت اگر می خواهی کاری یا چیزی را چنان نابود کنی که تا دیگر هیچ وقت کمر راست نکند، واگذارش کن به ارگان های دولتی!

دولتی شدن، تهدیدی برای نظارت های مردمی

یکی از مسئولان می گفت اگر می خواهی کاری یا چیزی را چنان نابود کنی که تا دیگر هیچ وقت کمر راست نکند، واگذارش کن به ارگان های دولتی!

در موضوع نظارت های مردمی به عملکرد دستگاه های اجرایی و دولتی، این خطر وجود دارد که برخی تلاش کنند با دولتی و نمک گیر کردن ستادهایی که باید مردمی باشند، میزان تاثیر کارکرد آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهند.

مصداق این مشکل را طی روزهای اخیر می توان مشاهده کرد؛ زمانی که مجموعه متولی امر به معروف و نهی از منکر که بایستی بستر مناسب بیان نقطه نظرات و انتقادات سیاسی و معیشتی مردم در مواجهه با دستگاه های عریض و طویل دولتی فراهم کند، با موضع گیری اش زمینه مظلوم نمایی عوامل اصلی شرایط اقتصادی کنونی را فراهم می کند.

در این که فحاشی و توهین اشتباه است و بهترین حربه برای فرار مسئولان از پاسخ گویی، شکی نیست ولی دستگاه های متولی می توانستد تدبیر بسیار بهتری داشته و جلوی سوء استفاده مدیران نالایق را از مواضع  اتخاذ شده را بگیرند.

راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در 22بهمن 99 دولتی شدن، تهدیدی برای نظارت های مردمی دولتی شدن، تهدیدی برای نظارت های مردمی 1613022229 Z2zR3 300x200

راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد در ۲۲بهمن ۹۹

دولتی شدن، تهدیدی برای نظارت های مردمی