پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: برای دومین سال پیاپی نمایش میدانی در مسیر جاودانگی به مناسبت هفته دفاع مقدس به اهتمام ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نجف آباد و شهرداری نجف آباد در حال برگزاری است.

دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: برای دومین سال پیاپی نمایش میدانی در مسیر جاودانگی به مناسبت هفته دفاع مقدس به اهتمام ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نجف آباد و شهرداری نجف آباد در حال برگزاری است.

ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نجف آباد، لشکر زرهی ۸نجف اشرف و شهرداری این شهر، برای دومین سال پیاپی نمایش میدانی در مسیر جاودانگی را به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می کنند.
این نمایش میدانی که سال گذشته با استقبال بسیار خوب شهروندان مواجه شد، وقایع تاریخی مهم اسلام را از زمان پیامبر تا به کنون، در قالب نمایش و همراه با جلوه های ویژه در معرض دید علاقه مندان می گذارد.
این برنامه که از ۳۰ شهریور امسال با مشارکت بیش از یکصد نفر در بخش اجرای نمایش شروع شده،امشب پایان خواهد یافت.

اداره برق شهرستان و دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد نیز در برگزاری این برنامه همکاری داشته اند.

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935108 Q4bS2 300x200

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935191 E7oM8
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935190 G0hX9
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935130 E4pA2
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935123 F0qT4
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935082 M2lL3
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935086 Q1vL6
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935094 C9bU5
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935103 Q1fW2
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935108 Q4bS2
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935114 V6kU0
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935080 Z8xM9
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935078 G4bC6
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935077 B6kY3
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935076 S5tZ4
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر دومین تجربه نمایش میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف آباد+تصاویر 1600935070 N3uN1
دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد