تمام کودکان را فرزندان خود بدانیم. کلیپی متفاوت از کمیته امداد حضرت امام خمینی

دو نیمه از یک زندگی

تمام کودکان را فرزندان خود بدانیم. کلیپی متفاوت از کمیته امداد حضرت امام خمینی

کمیته امداد دو نیمه از یک زندگی دو نیمه از یک زندگی             300x200

کمیته امداد

 

مداد