دو نیمه از یک زندگی
دو نیمه از یک زندگی
تمام کودکان را فرزندان خود بدانیم. کلیپی متفاوت از کمیته امداد حضرت امام خمینی

دو نیمه از یک زندگی

تمام کودکان را فرزندان خود بدانیم. کلیپی متفاوت از کمیته امداد حضرت امام خمینی

کمیته امداد

کمیته امداد

 

مداد