در این فیلم که بهمن 64 در اورژانس لشکر8نجف‌اشرف در ساحل شرقی رودخانه اروند در آبادان ضبط شده، مرحوم دکتر محمد‌علی ابوترابی در حال تذکر دادن به برخی نیروهای حاضر در اورژانس دیده می‌شود.

دکتر محمد‌علی ابوترابی در عملیات والفجر۸+فیلم

در این فیلم که بهمن ۶۴ در اورژانس لشکر۸نجف‌اشرف در ساحل شرقی رودخانه اروند در آبادان ضبط شده، مرحوم دکتر محمد‌علی ابوترابی در حال تذکر دادن به برخی نیروهای حاضر در اورژانس دیده می‌شود.

از محتوای صحبت‌های مرحوم ابوترابی چنین برمی‌آید که یکی از نیروها به حضور و سخنرانی یکی از روحانیون در محل اورژانس اعتراض داشته است. این فیلم، مربوط به روزهای ابتدایی عملیات والفجر۸ در شبه‌جزیره فاو است.

دکتر محمد علی ابوترابی دکتر محمد‌علی ابوترابی در عملیات والفجر۸+فیلم دکتر محمد‌علی ابوترابی در عملیات والفجر۸+فیلم              210x300

دکتر محمد علی ابوترابی

دکتر محمد‌علی ابوترابی در عملیات والفجر۸+فیلم