اخیرا شهرداری تعدادی از دیوار های سطح شهر را با نقاشی های زیبا، رنگ و بویی تازه بخشیده. امیدواریم با حفظ و نگهداری از هزینه های صورت گرفته در این نقاط، شهرمان را زیباتر از گذشته حفظ کنیم.

اخیرا شهرداری تعدادی از دیوار های سطح شهر را با نقاشی های زیبا، رنگ و بویی تازه بخشیده. امیدواریم با حفظ و نگهداری از هزینه های صورت گرفته در این نقاط، شهرمان را زیباتر از گذشته حفظ کنیم.