درخت کهور امريکايي گونه اي مهاجم در طبيعت است. درختي که خيلي سريع رشد مي کند و حيات ديگر گونه ها را براي ادامه بقاع اش به سختي مي اندازد.

دیو سیاه آمریکایی در بیابان های ایران

درخت کهور امریکایی گونه ای مهاجم در طبیعت است. درختی که خیلی سریع رشد می کند و حیات دیگر گونه ها را برای ادامه بقاع اش به سختی می اندازد.

برنامه پیک بامدادی: کاشت این گونه در بیابان های ایران، یکی از راهکارهای دست اندکاران مبارزه با بیابان زایی است. راهکاری که مخالفان بسیار زیادی دارد.

این گزارش را محسن بختیاری تهیه کرده.

کهور آمریکایی دیو سیاه آمریکایی در بیابان های ایران دیو سیاه آمریکایی در بیابان های ایران              300x200

کهور آمریکایی

دیو سیاه آمریکایی در بیابان های ایران