رزمندگان لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم
رزمندگان لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اواخر اسفند62 در دشت جفیر ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی(باهنر)، سه گردان از نیروها را قبل از اعزام به خطمقدم درگیری، به تصویر کشیده است.

رزمندگان لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اواخر اسفند۶۲ در دشت جفیر به عنوان عقبۀ عملیاتی لشکر۸نجف‌اشرف طی عملیات خیبر ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی(باهنر)، سه گردان از نیروها را قبل از اعزام به جزایر مجنون و خطمقدم درگیری، به تصویر کشیده است.
گردان‌های اول و دومی که در این فیلم نشان داده می‌شوند، طبق صدای مرحوم اصفهانی و معرفی که او انجام می‌دهد گردان‌های قمربنی‌هاشم و انبیاء هستند ولی گردان سوم، معرفی نمی‌شود و فقط می‌توان احتمال داد که این نیروها نیز جزء یکی از گردان‌های لشکر۸ باشند.
در این مقطع زمانی، چند گردان دیگر از لشکر۸نجف در جزایر مجنون درگیر هستند و نیروهای حاضر در فیلم، قرار است به عنوان موج‌های بعدی، وارد عمل شوند.
در مورد هر سه گردان، تصویربرداری شامل مراحلی مانند جابه‌جایی، نظم و نظام پیدا کردن، مداحی و سینه‌زنی و در انتها شعار دادن است.
در بخشی از فیلم هم پرواز یک جنگندۀ دشمن در منطقه، نشان داده می‌شود.
تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم