پائیز امسال سه هزار و ۴۱۶ مأموریت فوریت های پزشکی در شهرستان نجف آباد را به همراه داشت که در کنار آن ۴۵ مأموریت ویژه هم انجام شد.

رسیدگی اورژانسی به ۳۴۰۰ نجف آبادی

صدای سلامت: رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان گفت: پائیز امسال سه هزار و ۴۱۶ مأموریت فوریت های پزشکی در شهرستان نجف آباد انجام شد که یک هزار و ۹۷۹ مورد غیر تصادفی و یک هزار و ۴۳۷ مورد تصادفی بود.

علیرضا قاسمی ادامه داد: یک هزار و ۲۵۰ بیمار و مصدوم از سوانح غیر تصادفی پس از دریافت خدمات فوریت های پزشکی در بیمارستان بستری و ۳۶۲ نفر با تلاش تکنسین ‌های اورژانس پیش بیمارستانی این شهرستان به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

وی افزود: یک هزار و ۱۰۱ نفر هم از مصدومان مأموریت های تصادفی بستری و ۴۸ نفر به صورت سرپایی درمان شدند.

قاسمی خاطر نشان کرد: بیشترین موارد مأموریت های غیر تصادفی در نجف آباد با ۳۰۴ مورد مربوط به بیماران قلبی و پس از آن، ۱۲۸ تنفسی و ۱۶ مسمومیت ناشی از استنشاق گاز CO بود.

این مسئول با بیان این که شهرستان نجف ‌آباد در سه ماهه سوم امسال، ۴۵ حادثه ویژه اورژانسی را شاهد بود، تصریح کرد: تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی  شهرستان در هفت مأموریت احیای موفق شرکت داشتند و همچنین ۴۰۶ نفر از گروه های هدف شهرستان نجف ‌آباد تحت آموزش ‌های رایگان طرح بهای فوریت ‌های پزشکی (بسیج همگانی احیاء) قرار گرفتند.

اورژانس

اورژانس

رسیدگی اورژانسی به ۳۴۰۰ نجف آبادی