رصد هزینه های انتخاباتی کاندیداها
رصد هزینه های انتخاباتی کاندیداها

طی روزهای اخیر اکیپ هایی از دستگاه های نظارتی با حضور در چاپخانه ها، از مدیران این مجموعه ها درخواست  می کنند تا میزان و هزینه اقلام چاپ شده برای هر کدام از کاندیداهای انتخاباتی را به صورت مکتوب اعلام کنند. به نظر می رسد در صورت اجرای صحیح این کار، می توان برآورد خوبی […]

طی روزهای اخیر اکیپ هایی از دستگاه های نظارتی با حضور در چاپخانه ها، از مدیران این مجموعه ها درخواست  می کنند تا میزان و هزینه اقلام چاپ شده برای هر کدام از کاندیداهای انتخاباتی را به صورت مکتوب اعلام کنند.

به نظر می رسد در صورت اجرای صحیح این کار، می توان برآورد خوبی از میزان هزینه کرد هر کدام از نامزدهای انتخاباتی در این عرصه به دست آورد.

البته ستاد برخی کاندیداها در مذاکره با چاپخانه های سطح شهر،درخواست کرده اند که آمار چاپی آنها بسیار کمتر از واقعیت اعلام شده و برخی نمونه های تبلیغاتی به عنوان کمک خیرین معرفی گردد.