طی روزهای اخیر دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای سمیه طی همکاری مشترک با شهرداری در خیابان شریعتی و منتظری شمالی مشغول نقاشی دیوار نگاره شده اند. بیشتر آن ها اعلام کرده اند که احترام، متانت و مهمان نوازی نجف آبادی ها برایشان جالب بوده.

رضایت دختران سمیه از نجف آباد

طی روزهای اخیر دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای سمیه طی همکاری مشترک با شهرداری در خیابان شریعتی و منتظری شمالی مشغول نقاشی دیوار نگاره شده اند. بیشتر آن ها اعلام کرده اند که احترام، متانت و مهمان نوازی نجف آبادی ها برایشان جالب بوده.

الهام ایمانیان رئیس دانشکده سمیه نجف آباد با اشاره به غیر بومی بودن بسیاری از دانشجویان درگیر در پروژه دیوارنگاره ها گفت: تقریبا تمامی این هنرمندان که پیش از این سابقه کار در دیگر نقاط استان را هم داشته اند، برخورد صمیمانه و مهمان نوازانه مردم را تحسین کرده و معتقدند که کوچکترین بی حرمتی یا حرف نامربوطی در زمان اجرای طرح ها به آن ها زده نشده است.

ایمانیان با تقدیر ویژه از شهروندان فرهنگ دوست نجف آبادی اذعان داشت: در بسیاری از موارد مردم و کسبه از دانشجویان پذیرایی کرده و آن ها را بابت انجام زیباسازی مورد تشویق قرار داده اند که این موضوع از بهترین تبلیغ ها برای غنای فرهنگی این دیار در دیگر نقاط استان و کشور محسوب می شود.

الهام ایمانیان رضایت دختران سمیه از نجف آباد رضایت دختران سمیه از نجف آباد               300x215

الهام ایمانیان

رضایت دختران سمیه از نجف آباد