رفع تصرف از ۱۶ هزار متر مربع اراضی نجف آباد
رفع تصرف از ۱۶ هزار متر مربع اراضی نجف آباد
ایصال نیوز: صبح چهارشنبه ششم بهمن 1400، با دستور دادستان و همراهی نیروی انتظامی نجف آباد، بیش از شانزده هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در حوزه استحفاظی شهرستان، رفع تصرف شد.

رفع تصرف از ۱۶ هزار متر مربع اراضی نجف آباد

ایصال نیوز: صبح چهارشنبه ششم بهمن ۱۴۰۰، با دستور دادستان و همراهی نیروی انتظامی نجف آباد، بیش از شانزده هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در حوزه استحفاظی شهرستان، رفع تصرف شد.

نجف آباد نیوز: در متن خبر، اشاره ای به محل این رفع تصرف ها و تعداد پرونده های مربوطه، نشده است.

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

رفع تصرف از ۱۶ هزار متر مربع اراضی نجف آباد