هزار مترمربع از زمین های ملی از متصرفان پس گرفته شد. سرپرست اداره منابع طبیعی وآبخیزداری نجف آباد امروز گفت:هزارو ۵۰۰ مترمربع از این زمینها که با کاربری واحد مرغداری از آن بهره برداری می شد تخریب شد. آقای موحدی افزود: همچنین ۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع مراتع ملی هم درمنطقه دره پهن که برای […]

هزار مترمربع از زمین های ملی از متصرفان پس گرفته شد.
سرپرست اداره منابع طبیعی وآبخیزداری نجف آباد امروز گفت:هزارو ۵۰۰ مترمربع از این زمینها که با کاربری واحد مرغداری از آن بهره برداری می شد تخریب شد.
آقای موحدی افزود: همچنین ۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع مراتع ملی هم درمنطقه دره پهن که برای احداث دیوار کشی شده بود تخریب شد.
وی وظیفه این نهاد دولتی راحفظ مراتع وبرخورد با متصرفان بیان کردو گفت: دو نفر متصرف اراضی ملی به مراجع قانونی معرفی شدند.

منبع: اصفهان- واحد مرکزی خبر