مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد گفت: در آستانه پنج اسفند ماه روز ایثار و مقاومت مردم نجف‌آباد، سری جدید تابلوهای فرهنگ شهروندی با ۱۵ طرح مختلف به تشریح شاخصه های ایثارگری نجف آباد در عرصه های مختلف پرداخته است.

رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر

مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد گفت: در آستانه پنج اسفند ماه روز ایثار و مقاومت مردم نجف‌آباد، سری جدید تابلوهای فرهنگ شهروندی با ۱۵ طرح مختلف به تشریح شاخصه های ایثارگری نجف آباد در عرصه های مختلف پرداخته است.

تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      12 183x300

تابلوهای ایثار در نجف آباد

رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر

تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      15 626x1024
تابلوهای ایثار در نجف آباد
تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      14 626x1024
تابلوهای ایثار در نجف آباد
تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      13 626x1024
تابلوهای ایثار در نجف آباد
تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      12 626x1024
تابلوهای ایثار در نجف آباد
تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      11 626x1024
تابلوهای ایثار در نجف آباد
تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      10 626x1024
تابلوهای ایثار در نجف آباد
تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      9 626x1024
تابلوهای ایثار در نجف آباد
تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      8 626x1024
تابلوهای ایثار در نجف آباد
تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      1 626x1024
تابلوهای ایثار در نجف آباد
تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      2 626x1024
تابلوهای ایثار در نجف آباد
تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      3 626x1024
تابلوهای ایثار در نجف آباد
تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      4 626x1024
تابلوهای ایثار در نجف آباد
تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      5 626x1024
تابلوهای ایثار در نجف آباد
تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      6 626x1024
تابلوهای ایثار در نجف آباد
تابلوهای ایثار در نجف آباد رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر رنگ ایثار بر تابلوهای نجف آباد+تصاویر                      7 626x1024
تابلوهای ایثار در نجف آباد