به مناسبت ۱۳ آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، باغ ملی نجف آباد امروز چهره ای متفاوت به خود گرفته بود.

به مناسبت ۱۳ آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، باغ ملی نجف آباد امروز چهره ای متفاوت به خود گرفته بود.