پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، طی گزارشی تصویری، بخشی از زیبایی های خیابان چهار باغ این شهر را به تصویر کشیده است. محور اصلی این گزارش تصویری، زیبایی گل های «پامپاس گراس» است که گل هایی شبیه به پر پرندگان دارند.

زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، طی گزارشی تصویری، بخشی از زیبایی های خیابان چهار باغ این شهر را به تصویر کشیده است. محور اصلی این گزارش تصویری، زیبایی گل های «پامپاس گراس» است که گل هایی شبیه به پر پرندگان دارند.

چهار باغ نجف آباد زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر 1597723304 O8vI3 300x200

چهار باغ نجف آباد

زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر

چهار باغ نجف آباد زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر 1597723309 C7kV8
چهار باغ نجف آباد
چهار باغ نجف آباد زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر 1597723304 O8vI3
چهار باغ نجف آباد
چهار باغ نجف آباد زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر 1597723302 L3tZ4
چهار باغ نجف آباد
چهار باغ نجف آباد زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر 1597723299 M2qF2
چهار باغ نجف آباد
چهار باغ نجف آباد زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر 1597723296 W5wO8 683x1024
چهار باغ نجف آباد
چهار باغ نجف آباد زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر 1597723276 V4sW7
چهار باغ نجف آباد
چهار باغ نجف آباد زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر 1597723280 R3rI1
چهار باغ نجف آباد
چهار باغ نجف آباد زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر 1597723282 R5cZ9
چهار باغ نجف آباد
چهار باغ نجف آباد زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر 1597723286 S9aF5
چهار باغ نجف آباد
چهار باغ نجف آباد زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر 1597723289 B6sF9
چهار باغ نجف آباد
چهار باغ نجف آباد زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر زیبایی های چهار باغ نجف آباد+تصاویر 1597723291 H8aV1
چهار باغ نجف آباد