ساخت مزرعه در نجف آباد با هدایای هندی
ساخت مزرعه در نجف آباد با هدایای هندی
قادر بیگ به امر نادر به همراه عده اي از لشگريان براي گرفتن خراج از محمدشاه گوركاني عازم هندوستان می گردد ولی وقتی همراه با خراج و هدايا از هند وارد ايران میشوند، با شنیدن خبر کشته شدن نادر، راه خود را از مشهد به سمت نجف آباد برگردانده و ضمن تقسيم هدايا، با کمک همرزمانش مزرعه و قلعه ای را در جنوب نجف آباد به نام «جون آباد» احداث کرده و شغل کشاورزی و دامداری را ادامه می دهد.

ساخت مزرعه در نجف آباد با هدایای هندی

قادر بیگ در زمره پهلوانان زمان سلطان حسین صفوی است که بعدها به خدمت نادرشاه در آمد و جزء سپاهیان او گردید. قادر بیگ به امر نادر به همراه عده ای از لشگریان برای گرفتن خراج از محمدشاه گورکانی عازم هندوستان می گردد ولی وقتی همراه با خراج و هدایا از هند وارد ایران میشوند، با شنیدن خبر کشته شدن نادر، راه خود را از مشهد به سمت نجف آباد برگردانده و ضمن تقسیم هدایا، با کمک همرزمانش مزرعه و قلعه ای را در جنوب نجف آباد به نام «جون آباد» احداث کرده و شغل کشاورزی و دامداری را ادامه می دهد.

«مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد»، «فضل الله خلیلی»؛ «انتشارات مهر زهرا(س)»

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

ساخت مزرعه در نجف آباد با هدایای هندی