در طرح کوچه باغ زندگی نجف آباد که حدود شش کیلومتر طول دارد، ساخت یک پل متفاوت نیر طراحی شده است. پل زندگی، در تقاطع این محور تفریحی با خیابان شهید حجتی ساخته خواهد شد.

ساخت پل زندگی در نجف آباد+فیلم

در طرح کوچه باغ زندگی نجف آباد که حدود شش کیلومتر طول دارد، ساخت یک پل متفاوت نیر طراحی شده است. پل زندگی، در تقاطع این محور تفریحی با خیابان شهید حجتی ساخته خواهد شد.
کوچه باغ زندگی نجف آباد ساخت پل زندگی در نجف آباد+فیلم ساخت پل زندگی در نجف آباد+فیلم                 300x200

کوچه باغ زندگی نجف آباد

ساخت پل زندگی در نجف آباد+فیلم