خبرگزاری صدا و سیما: شهرداری نجف آباد به کمک ضایعات مختلف بیش از شصت المان دائم و ده ها المان موقتی را با صرفه جویی نود درصدی در هزینه های ساخته و در سطح شهر نصب کرده است.

ساخت ۶۰ المان از ضایعات در نجف آباد+فیلم

خبرگزاری صدا و سیما: شهرداری نجف آباد به کمک ضایعات مختلف بیش از شصت المان دائم و ده ها المان موقتی را با صرفه جویی نود درصدی در هزینه های ساخته و در سطح شهر نصب کرده است.

المان های نوروزی نجف آباد ساخت ۶۰ المان از ضایعات در نجف آباد+فیلم ساخت ۶۰ المان از ضایعات در نجف آباد+فیلم                        11 300x300

المان های نوروزی نجف آباد

ساخت ۶۰ المان از ضایعات در نجف آباد+فیلم