شراکت روسای جمهور آمریکا در خون بیماران ایرانی
شراکت روسای جمهور آمریکا در خون بیماران ایرانی
ابوالفضل ابوترابی گفت: هر دو رییس جمهور آمریکا، در خون هزاران بیمار ایرانی شریک هستند. مردم ایران یادشان نمی‌رود که شروع سخت‌ترین تحریم ها علیه ایران از دوره همین دموکرات ها و سپس ادامه آن توسط جمهوری خواهان بود.

شراکت روسای جمهور آمریکا در خون بیماران ایرانی

کانال اطلاع رسانی نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس: ابوالفضل ابوترابی گفت: هر دو رییس جمهور آمریکا، در خون هزاران بیمار ایرانی شریک هستند. مردم ایران یادشان نمی‌رود که شروع سخت‌ترین تحریم ها علیه ایران از دوره همین دموکرات ها و سپس ادامه آن توسط جمهوری خواهان بود.

ابوترابی ادامه داد: کما اینکه خود آنها بارها علناً از رویکرد مشترک نسبت به ایران سخن گفته‌اند و این را می‌توان از مواضع مشترک هر دو در قبال ایران فهمید.

وی خاطر نشان کرد: اما برخی سیاست مداران داخلی نیز باید بدانند مذاکره مجدد از موضع ضعف امری محال و غیر قابل پذیرش برای مردم ایران است.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

شراکت روسای جمهور آمریکا در خون بیماران ایرانی