برنامه پیک بامدادی رادیو ایران:گزارشي بشنويد از يک واحد بزرگ توليدي که برای استخدام در آن باید سوء سابقه داشتی باشی.

شرط سوء سابقه برای استخدام

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران:گزارشی بشنوید از یک واحد بزرگ تولیدی که برای استخدام در آن باید سوء سابقه داشتی باشی.

دانلود گزارش

بیکاری

بیکاری

شرط سوء سابقه برای استخدام