برنامه پیک بامدادی رادیو ایران:گزارشي بشنويد از يک واحد بزرگ توليدي که برای استخدام در آن باید سوء سابقه داشتی باشی.

شرط سوء سابقه برای استخدام

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران:گزارشی بشنوید از یک واحد بزرگ تولیدی که برای استخدام در آن باید سوء سابقه داشتی باشی.

دانلود گزارش

بیکاری شرط سوء سابقه برای استخدام شرط سوء سابقه برای استخدام              300x168

بیکاری

شرط سوء سابقه برای استخدام