شرکت دانش بنیان فن آور پلاستیک نجف آباد ضمن تولید سالیانه ۱۲هزار تن انواع محصولات مرتبط با تزیینات داخلی ساختمان، طی چهار سال متوالی صادر کننده نمونه کشور شده.

شرکتی در نجف آباد که چهار سال صادر کننده نمونه شد+ فیلم

شرکت دانش بنیان فن آور پلاستیک نجف آباد ضمن تولید سالیانه ۱۲هزار تن انواع محصولات مرتبط با تزیینات داخلی ساختمان، طی چهار سال متوالی صادر کننده نمونه کشور شده.

صدا و سیما: این شرکت به خوبی با چین و ترکیه رقابت کرده و برای ۳۲۵نفر به صورت مستقیم ایجاد شغل کرده.

ابوالقاسم مرادی نخبه صنعتی نجف آباد، مدیر عامل این شرکت است.

ابولقاسم مرادی مدیر عامل شرکت فن آور پلاستیک شرکتی در نجف آباد که چهار سال صادر کننده نمونه شد+ فیلم شرکتی در نجف آباد که چهار سال صادر کننده نمونه شد+ فیلم                   300x204

ابولقاسم مرادی مدیر عامل شرکت فن آور پلاستیک

شرکتی در نجف آباد که چهار سال صادر کننده نمونه شد+ فیلم