تسنیم: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: تا پیش از طرح حمایت از افشا کنندگان فساد، امکان حمایت مادی و معنوی از سوت زنان وجود نداشت که با تصویب و اجرای این طرح حمایت لازم از فرد سوت زن ایجاد می شود.

شفافیت و سوت‌زنی دو عامل بازدارنده فساد

تسنیم: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: تا پیش از طرح حمایت از افشا کنندگان فساد، امکان حمایت مادی و معنوی از سوت زنان وجود نداشت که با تصویب و اجرای این طرح حمایت لازم از فرد سوت زن ایجاد می شود.

ابوالفضل ابوترابی گفت: در طرح مذکور باید فرد سوت زن مورد حمایت فیزیکی قرار بگیرد و حتی حمایت از خانواده وی نیز مورد توجه قرار گیرد. در این طرح مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، درصدی از فساد کشف شده را به اعلام کننده پرداخت می شود.

ابوترابی با اشاره به طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس، اضافه داشت: طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و جهت بررسی در جلسه علنی در اختیار هیئت رئیسه قرار گرفته است.

ابوترابی تاکید کرد: علی رغم اینکه قانونی درباره اعلام اموال و دارایی‌های مسئولان وجود دارد  اما متاسفانه مشکل اصلی این است که به شدت نسبت به اموال و دارایی‌های مسئولین مخفی کاری می‌شود. معتقد هستم به جز مسائل نظامی و امنیتی، باید در همه امور شفافیت وجود داشته باشد.

ابوالفضل ابوترابی شفافیت و سوت‌زنی دو عامل بازدارنده فساد شفافیت و سوت‌زنی دو عامل بازدارنده فساد                  1

ابوالفضل ابوترابی

شفافیت و سوت‌زنی دو عامل بازدارنده فساد