شماره اختصاصی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی
شماره اختصاصی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی

ایرنا-رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان نجف آباد از اجرای کامل طرح شماره اختصاصی اس،اس،ان برای بیمه شدگان شهرستان خبر داد. اصغر زمانیان افزود: در قالب این طرح ۱۶۶ هزار رکورد بیمه شده اصلی و تبعی توسط کارکنان این اداره به ثبت رسیده و نجف آباد در اجرای این طرح در استان رتبه سوم را کسب […]

ایرنا-رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان نجف آباد از اجرای کامل طرح شماره اختصاصی اس،اس،ان برای بیمه شدگان شهرستان خبر داد.

اصغر زمانیان افزود: در قالب این طرح ۱۶۶ هزار رکورد بیمه شده اصلی و تبعی توسط کارکنان این اداره به ثبت رسیده و نجف آباد در اجرای این طرح در استان رتبه سوم را کسب کرد.
«بیمه شده گان این سازمان با داشتن کد طرح اس،اس،ان هرجای کشورکه باشند می توانند ازخدمات تامین اجتماعی بهرمند شوند.»
رئیس اداره تامین اجتما عی شهرستان نجف آبادگفت:برای حذف تدریجی دفترچه بیمه از ۲۰بهمن ماه افراد تحت پوشش با مراجعه به مراکز درمانی تامین اجتماعی و با ارائه کارت ملی بدون ارائه دفترچه بیمه خدمات درمانی در یافت می کنند.
بیش از ۱۸۹ هزار نفر در شهرستان نجف آباد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارگرفته اند که این امارشامل ۶۰درصدمردم شهرستان نجف آباد است.