در پنجمین روز اسفند۶۲ و طی عملیات خیبر در جزایر مجنون، نزدیک به دویست رزمندۀ نجف‌آبادی که بیشترشان 14 تا 23ساله بودند، طی یک‌روز و در یک محدوده به شهادت می‌رسند و پیکرشان چندین‌سال بعد طی تفحص به کشور بازگردانده می‌شود.

شهادت ۲۰۰رزمندۀ نجف‌آبادی در یک‌روز

در پنجمین روز اسفند۶۲ و طی عملیات خیبر در جزایر مجنون، نزدیک به دویست رزمندۀ نجف‌آبادی که بیشترشان ۱۴ تا ۲۳ساله بودند، طی یک‌روز و در یک محدوده به شهادت می‌رسند و پیکرشان چندین‌سال بعد طی تفحص به کشور بازگردانده می‌شود.

عملیات خیبر، دو محور اصلی داشت. یکی در هورالهویزه در غرب و جنوب شهر هویزه با مسئولیت سپاه و یکی در پاسگاه زید در شمال شلمچه با فرماندهی ارتش. یکی از اهداف در نظر گرفته شده در هور، جزایر مجنون شمالی و جنوبی بود که لشکر۸نجف‌اشرف و لشکر ۳۱عاشورا در این محدوده عمل می کردند.

عصر چهارمین روز اسفند، فرماندهان سپاه با توجه به شرایط پیش آمده در عملیات خیبر و باز نشدن مسیر زمینی دسترسی به منطقه، ماموریت جدیدی را برای ۲گردان از لشکر۸ و ۲ گردان لشکر۳۱ تعیین می‌کنند؛ این ۱۲۰۰‌نیرو بایستی از تنها نقطه ارتباط جزایر با خشکی واقع در جنوب آن‌ها خارج شده و پس از انهدام نیروها و مواضع دشمن، خود را پس از نزدیک به ۴۰ کیلومتر پیاده‌روی به پل طلائیه برسانند. قرار بود لشکر۲۷ حضرت‌رسول و تعداد دیگری از یگان‌ها هم از طرف دیگر به این خط زده تا مسیر پشتیبانی زمینی جزایر باز شود.

این نیروها، ماموریت شان را به طور کامل انجام می دهند به ولی به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از سوی فرماندهان رده بالا، امکان الحاق سایر لشکر‌ها با نیروهای اعزامی در پل طلاییه فراهم نشده و تمامی نیروها محاصره و در نهایت شهید یا اسیر می شوند.

پنجم اسفند، به عنوان روز حماسه و ایثار مردم نجف آباد نام گذاری شده است.

عملیات خیبر شهادت ۲۰۰رزمندۀ نجف‌آبادی در یک‌روز شهادت ۲۰۰رزمندۀ نجف‌آبادی در یک‌روز            300x300

عملیات خیبر

شهادت ۲۰۰رزمندۀ نجف‌آبادی در یک‌روز