پاسدار شهید سجاد شاهسنایی را یکی از افراد آموزش دیده و مرتبط با سرویس های بیگانه در دیماه سال ۹۶ در کهریزسنگ به شهادت رساند. از این شهید سی و دو ساله، دو پسر شش و سه ساله به یادگار مانده. قاتل این شهید و همدستانش همگی دستگیر شده و مراحل محاکمه خود را می گذرانند.

شهادت یک پاسدار در نجف آباد توسط یک جاسوس

پاسدار شهید سجاد شاهسنایی را یکی از افراد آموزش دیده و مرتبط با سرویس های بیگانه در دیماه سال ۹۶ در کهریزسنگ به شهادت رساند. از این شهید سی و دو ساله، دو پسر شش و سه ساله به یادگار مانده. قاتل این شهید و همدستانش همگی دستگیر شده و مراحل محاکمه خود را می گذرانند.

این گزارش را سید رضا حسینی برای خبرگزاری صدا و سیما تولید کرده.

شهید سجاد شاهسنائی شهادت یک پاسدار در نجف آباد توسط یک جاسوس شهادت یک پاسدار در نجف آباد توسط یک جاسوس                  178x300

شهید سجاد شاهسنائی

شهادت یک پاسدار در نجف آباد توسط یک جاسوس