شیخ ابراهیم ریاضی؛کارگری برای ساخت حوزه
شیخ ابراهیم ریاضی؛کارگری برای ساخت حوزه

شیعه نیوز:شیخ ابراهیم در سال ۱۳۲۰ شمسی با کمک مالی خود و سایر مردم شروع به ساخت مدرسه علمیه ای در نجف آباد نمود که بعدها به نام «الحجه» معروف شد. نوشته اند که حتی خود ایشان هم برای ساخت مدرسه ،کارگری می کرد. ساخت چندین مدرسه در نجف آباد از میراث ماندگار این شیخ […]

شیعه نیوز:شیخ ابراهیم در سال ۱۳۲۰ شمسی با کمک مالی خود و سایر مردم شروع به ساخت مدرسه علمیه ای در نجف آباد نمود که بعدها به نام «الحجه» معروف شد. نوشته اند که حتی خود ایشان هم برای ساخت مدرسه ،کارگری می کرد. ساخت چندین مدرسه در نجف آباد از میراث ماندگار این شیخ خدوم است.

از خود ایشان منقول است که یک وقت با ناراحتی وارد خانه شدم و هر چه کردم نتوانستم بخوابم، فکرم مشغول بود. همسرم پرسید چه شده؟ آیا مشکلی پیش آمده؟ گفتم؛ نه، گفت باید بگویی! گفتم برای مخارج مدرسه هزار تومان بدهکارم و دیگر توان پرداخت آن را ندارم. همسرم گفت: خانه ما چقدر می ارزد؟ گفتم دو هزار تومان، گفت باغ را چند می خرند؟ گفتم هزار تومان، گفت همه را بفروش و قرضت را ادا کن! من در یکی از اتاق های خانه فلانی می نشینم و شما کار ساختمان مدرسه را ادامه بده.

همچنین نقل می کرد که از بازار پارچه می خریدیم و به همسرم می دادم و او لباس می دوخت و من لباس ها را به طلاب می دادم.

توصیف شهید بهشتی

مجاهد شهید آیت الله بهشتی در تجلیل از مقام شامخ شیخ ابراهیم گفته بود: « خدایش رحمت کند آقا شیخ ابراهیم را، عالمی ارزنده و خدوم و مردمی بود که این مدرسه فعلی نجف آباد را ساخته برای اینکه با هزینه کمتر ساخته بشود، سنگ ها و آجرها را خود ایشان با مردم  پای کار می آوردند. از ویژگی های ایشان مردمی بودنش بود. در روستای نجف آباد برای من نقل می کردند که حاج شیخ همیشه در خدمت به مردم آماده بود.

شیخ ابراهیم ریاضی  ۲۱ مهر ۱۳۳۱ درگذشت و در محل حسینیه اعظم دفن شد.