صدا و سیما: از پنج هزار هکتار باغ شهرستان نجف آباد، دو هزار هکتار به کشت بادام اختصاص دارد. عملکرد 2 تن در هکتار، نجف آباد را به یکی از رتبه های برتر استان در زمینه تولید بادام تبدیل کرده است. هفتاد درصد این تولیدات به هند و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.

صادرات ۷۰ درصد بادام نجف آباد به هند و حاشیه خلیج فارس+فیلم

صدا و سیما: از پنج هزار هکتار باغ شهرستان نجف آباد، دو هزار هکتار به کشت بادام اختصاص دارد. عملکرد ۲ تن در هکتار، نجف آباد را به یکی از رتبه های برتر استان در زمینه تولید بادام تبدیل کرده است. هفتاد درصد این تولیدات به هند و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.

شکوفه های بادام در نجف آباد صادرات ۷۰ درصد بادام نجف آباد به هند و حاشیه خلیج فارس+فیلم صادرات ۷۰ درصد بادام نجف آباد به هند و حاشیه خلیج فارس+فیلم                          5 300x211

شکوفه های بادام در نجف آباد

صادرات ۷۰ درصد بادام نجف آباد به هند و حاشیه خلیج فارس+فیلم