موضوع واردات صافی دیالیز یکی از بحثهای داغ مجلس بود و وزیر بهداشت در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان صافی‌ های ساخت داخل را دارای کیفیت پایین و درعین حال قیمت بالاتر از نوع وارداتی دانست.

صافی دیالیز ایرانی، گیر کرده

موضوع واردات صافی دیالیز یکی از بحثهای داغ مجلس بود و وزیر بهداشت در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان صافی‌ های ساخت داخل را دارای کیفیت پایین و درعین حال قیمت بالاتر از نوع وارداتی دانست.

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران: پس از این اظهارات تولید کنندگان صافی دیالیز داخلی موضوع را رد کرده و گفتند که کیفیت محصولات ایرانی به حدی ست که حتی کشورهای پیش رفته از ایران جهان کالای سلامت محور را خریداری می کنند.

گزارشی از خانم اکبر نژاد

دیالیز صافی دیالیز ایرانی، گیر کرده صافی دیالیز ایرانی، گیر کرده              300x192

دیالیز

صافی دیالیز ایرانی، گیر کرده