قبض یکی از مشترکان نجف آبادی که دارای انشعاب فاضلاب دارد، نشان می دهد که نزدیک به ۱۵برابر آبی که مصرف کرده، باید قبض پرداخت کند. در میان ارقام متعددی که در قبض آمده، آبونمان آب به همراه فاضلاب با نزدیک به ۱۲هزار  و ششصد هزار تومان بیشترین سهم از مبلغ قبض را دارند. بسیاری […]

قبض یکی از مشترکان نجف آبادی که دارای انشعاب فاضلاب دارد، نشان می دهد که نزدیک به ۱۵برابر آبی که مصرف کرده، باید قبض پرداخت کند.

در میان ارقام متعددی که در قبض آمده، آبونمان آب به همراه فاضلاب با نزدیک به ۱۲هزار  و ششصد هزار تومان بیشترین سهم از مبلغ قبض را دارند. بسیاری از شهروندانی که انشعاب فاضلاب خریده اند، به دلیل صدور چنین قبوضی از مشارکت در طرح فاضلاب پشیمان شده اند.

این موضوع حتی اعتراض مسئولان ارشد شهر را نیز به دنبال داشته است.

در نجف آباد برای اولین بار در کشور، هر واحد مسکونی با پرداخت نزدیک به ۲میلیون تومان در اجرای طرح فاضلاب مشارکت داده شده است. البته قرار بود این مشارکت به صورت سهامدار شدن مردم جبران شود ولی عملا اتفاقی در این خصوص نیفتاده است.

عدم استقبال شهروندان از این طرح و اجرا نشدن انشعاب منازل، دست شهرداری برای اجرای آسفالت در معابر مختلف را حسابی بسته است.صدور قبض آب،15برابر مصرف صدور قبض آب،15برابر مصرف             1 300x225