صعود هیئت کوهنوردی فرمانداری نجف آباد از قله شاهانکوه فریدونشهر۲۳بهمن۹۳
صعود هیئت کوهنوردی فرمانداری نجف آباد از قله شاهانکوه فریدونشهر۲۳بهمن۹۳

صعود هیئت کوهنوردی فرمانداری نجف آباد از قله شاهانکوه فریدونشهر۲۳بهمن۹۳

صعود هیئت کوهنوردی فرمانداری نجف آباد از قله شاهانکوه فریدونشهر۲۳بهمن۹۳