بیست سال پیش، یکی از بزرگان خانواده که پدر شهید بود و کاسب مردم دار و حلال خور، پیشنهاد کرد جلسه ای خانوادگی راه بیاندازند تا هم دید و بازدید کنند و از حال هم خبر داشته باشند و هم پولی بگذارند برای وام دادن.

صندوق های خانوادگی پربرکت در نجف آباد

بیست سال پیش، یکی از بزرگان خانواده که پدر شهید بود و کاسب مردم دار و حلال خور، پیشنهاد کرد جلسه ای خانوادگی راه بیاندازند تا هم دید و بازدید کنند و از حال هم خبر داشته باشند و هم پولی بگذارند برای وام دادن.

جلسه، از همان زمان، هر دو هفته یک بار در نهایت سادگی و فقط پذیرایی چای، کیک و شربت شروع شد و الآن هر عضو جلسه بیش از یک و نیم میلیون تومان پس انداز دارد و به هر متقاضی، ۴ تا ۸ میلیون تومان وام دو درصد می دهند.

بیشتر اعضای جلسه، با همین وام ها دختر شوهر داده، خانه و خودرو خریده، پسر زن داده و خلاصه گذران زندگی کرده اند، بدون دردسر وام های بانکی پر سود و گاهی شبهه ناک. پول جلسه، برای همه برکت داشته و مهم تر از این مرتب از احوال خویش و قوم مطلع می شوند.

الآن هم که گرانی افسار پاره کرده و کرونا می تازد، قرار گذاشته اند جلسه را ماهیانه کنند و با پذیرایی یک چایی و یک عدد شکلات کوچک؛ تا جلسه و قرض الحسنه شان ادامه داشته باشد و زندگی شان بی برکت نشود.

از این دست جلسه ها، در شهر نجف آباد زیاد هستند و زیاد می شوند تا مردم زیادی نخواهند محتاج بانک و سود کمر شکن و ضامن و دردسرهای ناگفته شوند.

قرض الحسنه صندوق های خانوادگی پربرکت در نجف آباد صندوق های خانوادگی پربرکت در نجف آباد

قرض الحسنه

صندوق های خانوادگی پربرکت در نجف آباد