صندوق های رای، تهدیدات را خنثی می کنند
صندوق های رای، تهدیدات را خنثی می کنند
تسنیم: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: سایر کشورها و دشمنان کشور نیز حضور مردم در پای صندوق های رای را رصد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند و حضور گسترده مردم پای صندوق های رای جلوی بسیاری از تهدیدات دشمنان را می‌گیرد.

صندوق های رای، تهدیدات را خنثی می کنند

تسنیم: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: سایر کشورها و دشمنان کشور نیز حضور مردم در پای صندوق های رای را رصد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند و حضور گسترده مردم پای صندوق های رای جلوی بسیاری از تهدیدات دشمنان را می‌گیرد.

ابوالفضل ابوترابی گفت: انتخابات سبب می شود تا دولت ها با پشتوانه مردمی به صورت ریشه ای مشکلات را حل کنند و از منظر جهانی هم مستبدان جهان نمی‌توانند موضع‌گیری هایی علیه کشورمان داشته باشند.

ابوترابی ادامه داد: دشمنان درصدد کمرنگ کردن حضور مردم پای صندوق‌های رای هستند و برای این منظور از شیوه‌ها و روش های گوناگون استفاده می‌کند اما مردم با حضور پای صندوق‌های رأی نقش‌های آنها را خنثی می‌کنند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

صندوق های رای، تهدیدات را خنثی می کنند