زیارت عاشورا با صدای 44 مداح مختلف

۱

۲

۳مهدی منصوری

۴

۵

۶

۷

۸

۹ حاج صادق آهنگران

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳حاج منصور ارضی

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴