دوشنبه نوزدهم اسفند 98 بچه های هیات علمدار یزدانشهر، طی کاری خودجوش و داوطلبانه، بخش هایی از معابر و اماکن عمومی شهر یزدانشهر را در راستای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا ضد عفونی کردند.

ضدعفونی معابر یزدانشهر برای کرونا توسط هیات علمدار+فیلم

دوشنبه نوزدهم اسفند ۹۸ بچه های هیات علمدار یزدانشهر، طی کاری خودجوش و داوطلبانه، بخش هایی از معابر و اماکن عمومی شهر یزدانشهر را در راستای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا ضد عفونی کردند.

ضدعفونی کردن معابر یزدانشهر ضدعفونی معابر یزدانشهر برای کرونا توسط هیات علمدار+فیلم ضدعفونی معابر یزدانشهر برای کرونا توسط هیات علمدار+فیلم                  300x300

ضدعفونی کردن معابر یزدانشهر

ضدعفونی معابر یزدانشهر برای کرونا توسط هیات علمدار+فیلم