ایمنا:  شهرداری نجف آباد برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مکان های عمومی این شهر را در سطح مناطق پنج گانه به صورت مرتب ضدعفونی می کند. گوشه ای از این فعالیت ها را می توانید از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی عکاس ایمنا مشاهده کنید.

ضد عفونی نجف آباد توسط شهرداری+تصاویر

ایمنا:  شهرداری نجف آباد برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مکان های عمومی این شهر را در سطح مناطق پنج گانه به صورت مرتب ضدعفونی می کند. گوشه ای از این فعالیت ها را می توانید از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی عکاس ایمنا مشاهده کنید.

ضد عفونی نجف آباد توسط شهرداری+تصاویر