باید برای کسانی که با پرداخت دو میلنون تومان سرمایه گذاری کرده اند دفع فاضل آب رایگان باشد و کسانی که مبلغ دو میلیون تومان را پرداخت نکنند هزینه دفع فاضل آب دریافت شود تا مردم سریع استقبال کنند .

عدم استقبال مردم نجف آباد از فاضلاب

باید برای کسانی که با پرداخت دو میلنون تومان سرمایه گذاری کرده اند دفع فاضل آب رایگان باشد و کسانی که مبلغ دو میلیون تومان را پرداخت نکنند هزینه دفع فاضل آب دریافت شود تا مردم سریع استقبال کنند .

«علیرضا سروری» نوشته: جمع آوری فاضلاب و تصفیه آن باید با یک برنامه ریزی حساب شده سود آور شود تا به سرمایه گذاری مردمی و بخش خصوصی انجامد . مردم برای هر انشعاب مبلغ ۲میلیون تومان پرداخت می کنند و از طرفی باید هزینه دفع فاضلاب نیز پرداخت کنند که این مسئله موجب عدم استقبال مردم برای پیوستن به شبکه فاضلاب شده است .

دریافت این مبلغ  باید به صورت سهام سود آور تعریف شود و سود آن از محل در آمد فاضلاب به سهام داران به صورت غیر مستقیم ( هزینه آب مصرفی و دفع فاضلاب) در فیش شرکت آب و فاضل آب لحاظ شود.

حفاری فاضلاب عدم استقبال مردم نجف آباد از فاضلاب عدم استقبال مردم نجف آباد از فاضلاب             3 300x225

حفاری فاضلاب

عدم استقبال مردم نجف آباد از فاضلاب