برخی هیات های عزاداری، همزمان با روز شهادت حضرت زهرا (س) اقدام به برپایی عزاداری در نجف آباد کردند. تصاویر را «رضا قلیچ خانی» برای خبرگزاری ایمنا گرفته.

عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر

برخی هیات های عزاداری، همزمان با روز شهادت حضرت زهرا (س) اقدام به برپایی عزاداری در نجف آباد کردند. تصاویر را «رضا قلیچ خانی» برای خبرگزاری ایمنا گرفته.

عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            12 300x200

عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد

عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر

عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            15
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            14
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            13
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            12
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            11
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            10
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            9
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            8
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            1
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            2
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            3
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            4
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            5
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            6
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد+تصاویر                            7
عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد