نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: مالیات، تعطیلات، بانک‌ها و محقق نشدن دولت الکترونیک موانع مهم تولید است.

عزم مجلس برای رفع موانع تولید

نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: مالیات، تعطیلات، بانک‌ها و محقق نشدن دولت الکترونیک موانع مهم تولید است. علت اینکه چرا موانع تولید رفع نشده برمی‌گردد به این موضوع که متأسفانه عزمی بین دولتمردان ما وجود ندارد. قسمت عمده آن مسئولین عزیز ما در دولت هستند و تعدادی هم مربوط به مجلس شورای اسلامی است.

ابوالفضل ابوترابی گفت: در مجلس نهم ما با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۱ مانع بزرگ تولید و مانعی که جهت اشتغال و تولید برای کشورمان بود را احصا کردیم و خوشبختانه یکی از این موانع که قانون چک بود را اصلاح کردیم.

ابوترابی ادامه داد: اصلاح قانون بانک مرکزی یک کار بسیار بزرگی است که طرح اصلاح آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس آماده شده و باید در صحن مجلس بررسی و نهایی شود. ما در بحث نظام بانکی باید یک انقلابی و یک تحولی ایجاد کنیم در نظام اداری هم طرحی دادم به نام طرح مدیریت جامع شهری و روستایی که یک تحول بنیادی در نظام اداری خواهد بود.

ابوالفضل ابوترابی عزم مجلس برای رفع موانع تولید عزم مجلس برای رفع موانع تولید                  1 300x168

ابوالفضل ابوترابی

عزم مجلس برای رفع موانع تولید