فصلنامه پوست و زیبایی ، سال چهارم، شماره ۱ (پیاپی ۱۳) [box type=”shadow” ]عنوان: عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر میزان استفاده از لوازم آرایش توسط دختران زیر ۲۰ سال یزدان شهر نجف آباد[/box] نویسنده(گان): دکتر مژده کیانی، فریبا موگویی، پست الکترونیک: mjdhkiani (a) yahoo.com چکیده: زمینه و هدف: تغییر الگوی سنی استفاده از لوازم آرایش […]

فصلنامه پوست و زیبایی ، سال چهارم، شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

[box type=”shadow” ]عنوان: عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر میزان استفاده از لوازم آرایش توسط دختران زیر ۲۰ سال یزدان شهر نجف آباد[/box]

نویسنده(گان):
دکتر مژده کیانی، فریبا موگویی،

پست الکترونیک: mjdhkiani (a) yahoo.com

چکیده:
زمینه و هدف: تغییر الگوی سنی استفاده از لوازم آرایش در ایران، مساله ی مهمی محسوب می شود. هدف این مقاله شناخت عوامل موثر بر میزان استفاده از لوازم آرایش توسط دختران زیر ۲۰ سال است.
روش اجرا: این پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه ی جمع آوری اطلاعات در یزدان شهر نجف آباد (اصفهان) در سال ۹۱-۹۰ انجام شد. از مجموعه ی ۱۸۰۰ دانش آموز دختر مقاطع دبیرستان، راهنمایی و پیش دانشگاهی، ۳۰۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.
یافته ها: اکثر پاسخگویان، الگوی آرایش خود را نزدیکان و خویشاوندان نزدیک خود بیان کردند. ۷/۳۱% از دختران، کانال ماهواره را الگو قرار داده اند و ۷/۷% از سایت های اینترنتی استفاده می کنند. رابطه ی بین متغیرهای سن، مصرف رسانه ای، وضیت تاهل، اعتماد اجتماعی و میزان گرایش دختران به استفاده از لوازم آرایش معنادار بود.
نتیجه گیری: عوامل موثر بر استفاده از مواد آرایشی در بین دختران جوان شامل ۵ عامل ویژگی جمعیتی، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، مصرف رسانه ای، روابط و خانواده و اعتماد تعریف شده است که تقریباً ۵۵% از تغییرپذیری متغیرها را توضیح می دهد.

دانلود کل مقاله