درخت انگوری شش ساله برای دومین بار در منزلی در روستای دماب شهر دهق شهرستان نجف آباد میوه داد. رضا حسنی گفت: این درخت که در تابستان امسال ۶۰ کیلوگرم انگور داده بود اکنون دوباره به بار نشسته و حدود ۵ کیلوگرم غوره ( ۱۵ خوشه) داده است. وی علت این امر را آبیاری به […]

درخت انگوری شش ساله برای دومین بار در منزلی در روستای دماب شهر دهق شهرستان نجف آباد میوه داد.
رضا حسنی گفت: این درخت که در تابستان امسال ۶۰ کیلوگرم انگور داده بود اکنون دوباره به بار نشسته و حدود ۵ کیلوگرم غوره ( ۱۵ خوشه) داده است.
وی علت این امر را آبیاری به موقع و کود مورد نیاز بیان کرد.

منبع: خبرگزاری صدا وسیما