براساس پردازش داده‌های ماهواره‌ای سالانه بیشترین میزان نرخ فرونشست ۱۲ سانتیمتر در این دشت در محدوده میانی و جنوب شرقی دشت بوده و بررسی‌های میدانی آثار فرونشست در اطراف شهرهای کوشک، قهدریجان، شمال فولادشهر، جنوب شرقی بهاران، شرق درچه، کهریزسنگ و تیرانچی دیده شده است.

فرونشست سالانه ۱۲ سانتیمتری، دشت نجف آباد

ایسنا: مدیر دفتر منطقه‌ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت فرونشست در دشت نجف‌آباد، گفت: براساس پردازش داده‌های ماهواره‌ای سالانه بیشترین میزان نرخ فرونشست ۱۲ سانتیمتر در این دشت در محدوده میانی و جنوب شرقی دشت بوده و بررسی‌های میدانی آثار فرونشست در اطراف شهرهای کوشک، قهدریجان، شمال فولادشهر، جنوب شرقی بهاران، شرق درچه، کهریزسنگ و تیرانچی دیده شده است.

حسین حجتی اظهار کرد: روند افت سطح آب زیر زمینی آبخوان نجف‌آباد مستقل از بارش بوده و بر اساس داده‌های سطح آب زیرزمینی اندازه‌گیری شده در چاه‌های مشاهده‌ای در دشت نجف‌آباد، نشان دهنده متوسط افت ۱.۵متر در سال در کل آبخوان است که در محدوده میانی آبخوان افت سالیانه ۴.۳ متر در سال را نشان می‌دهد و این محدوده افت بیش از ۱۰۳ متر را طی ۲۵ سال گذشته داشته است که با توجه به تغذیه نشدن این بخش آبخوان از سوی رودخانه زاینده رود باعث شدت افت بیشتر در سال‌های اخیر شده است.

وی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر مصارف آب در این محدوده شامل ۸۷ درصد مصارف کشاورزی، ۸.۴ درصد شرب و ۴.۶ درصد صنعت است، اظهار کرد: براساس بررسی داده‌های سنجش از راه دور، سطح اراضی کشاورزی دشت نجف آباد در ۲۵  سال گذشته افزایش نداشته است و افت شدید سطح آب زیر زمینی را نمی‌توان به توسعه فعالیت‌های کشاورزی در این دشت مرتبط دانست، جالب اینکه تعداد حلقه چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در این دشت یک روند افزایش داشته است و براساس آمار از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ تعداد حلقه چاه‌ها در این دشت از ۸۰۰۰ حلقه به بیش از ۱۶۲۰۰ حلقه چاه افزایش یافته است، اگرچه بسیاری از چاه‌های غیر مجاز پلمب و برای تعدادی از چاه‌های مجاز نیز کنتور هوشمند نصب شده است.

نشست زمین

نشست زمین

فرونشست سالانه ۱۲ سانتیمتری، دشت نجف آباد